Menu
košík
0
kategórie

Obchodné podmienky

 

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim ASTORIA GROUP s.r.o., prevádzkovateľom internetového obchodu amerika.sk  (ďalej len „predávajúci“) a  obchodnými partnermi – zaregistrovanými zákazníkmi (ďalej len „kupujúci“).

1.2. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia nasledovne: zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Predávajúci a prevádzkovateľ:

amerika.sk

ASTORIA GROUP s.r.o.
Zimná 172/37
05201 Spišská Nová Ves

Bankový účet: SK7375000000004020497606   SWIFT/BIC: CEKOSKBX
IČO : 47874104
DIČ : 2024128139

Predávajúci - spoločnosť nie je platcom DPH.

E-mail: customerservice@amerika.sk

Telefón: +421 948 254 782
 

Kupujúci

Kupujúci – zaregistrovaný zákazník alebo nezaregistrovaný zákazník na amerika.sk si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho, výrobcov či distribútorov.

2. Bezpečnosť a ochrana informácií a osobných údajov

2.1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

2.2. Registráciou alebo nákupom bez registrácie na amerika.sk dáva zákazník  súhlas s tým, že jeho údaje a údaje o nákupoch budú zhromažďované a používané.  Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

3. Objednávanie – uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Kupujúci kupuje tovar za cenu platnú v okamžiku objednania prostredníctvom internetového obchodu amerika.sk. Prijatá objednávka sa považuje za záväznú po odoslaní potvrdzujúceho emailu predávajúcim.

3.2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká na základe potvrdenia objednávky.
3.3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení. 3.4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári..

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť:

4.1. Za chybné vyplnenie objednávky, prípadne za nedoručenie objednávky. Nedoručená objednávka je taká, ktorá neprejde procesom registrácie a uloženia dát v našej databáze.

4.2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené treťou stranou – dopravcom.

4.3. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 

4.4. Za poškodenie zásielky zavinené treťou stranou – dopravcom. Na predídenie takémuto prípadu doporučujeme kupujúcemu zvoliť spôsob dopravy s poistením z našej ponuky prepráv. Všetky zásielky spĺňajúce podmienky na poštovné zdarma sú prepravované s poistením.

5. Stornovanie objednávky a storno poplatky

5.1. Kupujúci má právo kedykoľvek zrušiť objednávku bez udania dôvodu. V prípade stornovania vyexpedovanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (spravidla cenu dopravy/poštovného v plnej, preukázateľnej výške).

5.2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku ak medzi časom došlo k vypredaniu zásob daného tovaru. O takej situácii je povinný informovať zákazníka najneskôr do 24 hodín od uskutočnenia objednávky zároveň v prípade už uskutočnenej platby online prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty je predávajúci povinný sumu v príslušnej hodnote nedostupného tovaru poukázať naspäť na účet karty použitej pri platbe najneskôr do 24 hodín od uskutočnenia objednávky.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade je kupujúci povinný:

- kontaktovať predávajúceho, so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu , číslom účtu alebo adresou na vrátenie peňazí zhodnou s adresou kde bol tovar doručený.

-po obdržaní potvrdzujúceho emailu od predávajúceho s autorizačný kód vrátenia tovaru, je kupujúci povinný tovar určený na vrátenie zaslať doporučene s poistením hodnoty tovaru – nie formou dobierky , na adresu predávajúceho.

- zásielka s vráteným tovarom v nepoškodenom stave v pôvodnom obale ( obal môže byť poškodený iba v miere nevyhnutne potrebnej na otvorenie obalu/balenia potrenej na vybratie tovaru z obalu/balenia) a vysačkami alebo etiketou musí obsahovať kópiu faktúry o nákupe a na vonkajšej časti balenia zásielky musí byť čitateľne uvedený autorizačný kód vrátenia tovaru, ktorý kupujúci obdržal od predávajúceho v potvrdzujúcom emaile.

- po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru je  predávajúci povinný peniaze za vrátený tovar poukázať bankovým prevodom naspäť na účet kupujúceho z, ktorého obdržal platbu pri nákupe alebo poštovou poukážkou 3 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade vrátenia peňazí poštovou poukážkou bude poplatok za túto slučbu odpočítaný zo sumy peňazí za vrátený tovar. Suma peňazí za vrátený tovar sa musí rovnať kúpnej cene tovaru v prípade, že pri nákupe bolo účtované poštovné - dopravné, v prípade ak pri nákupe poštovné-dopravné účtované nebolo tak zo sumy peňazí za vrátený tovar bude odpočítané poštovné-dopravné vo výške platenej pri objednaní-zaslaní  tovaru.

V prípade, že niektoré z vyššie uvedených podmienok  neboli kupujúcim splnené,  odstúpenie od kúpnej zmluvy nebude akceptované  a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

7. Dodacie podmienky

7.1. Predávajúci sa zaväzuje odoslať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 2 pracovných dní po obdržaní objednávky. Výnimkou je prípad vypredania konkrétneho tovaru ako je popísané v bode 5.2. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania uvedené v objednávke .  Dopravu na adresu určenia zaisťuje vždy predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu doručenia, hodnoty objednávky a hmotnosti tovaru. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii „objednávka“.

7.2. Dopravu objednaného tovaru zabezpečuje predajca prostredníctvom týchto tretích osôb:

Dopravu zakúpeného tovaru k zákazníkovi zabezpečujeme prostredníctvom DPD kuriérskej služby

Presná výška poštovného bude na konci nákupu vypočítaná v nákupnom košíku pred potvrdením objednávky autoaticky. Po prekročení celkovej hodnoty nákupu nad minimálnu hodnotu potrebnú pre dopravu zdarma, bude poštovné samozrejme zadarmo.

Cena za balenie a dopravu prostredníctvom DPD kuriérskej služby poistená zásielka:

Zásielky v rámci Slovenskej republiky € 3,99

Zásielky do Českej republiky € 7,99

Zásielky do :

Maďarsko, Rakúsko € 7,99

Veľká Británia UK, Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Dánsko  € 9,99

Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Španielsko, Portugalsko, Írsko, Fínsko, Švédsko  €14,99

Estónsko, Litva, Lotyšsko € 24,99

 

8. Informácie o produktoch a autorské práva.

Všetky informácie o produktoch,  fotografické zobrazenie tovaru nachádzajúceho sa na amerika.sk majú ilustračný charakter a v detailoch sa môžu líšiť od dodávaného tovaru. Všetky autorské práva k obsahu amerika.sk vyhradené. Logá, názvy značiek a niektoré fotografie sú chránené autorským právom a výhradným majetkom výrobcov a majiteľov daných značiek tovarov.

9. Záručná doba

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Za vady tovaru sa nepovažuje opotrebenie tovaru jeho bežným používaním. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť nasledujúci deň od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

10. Platobné podmienky

Možnosti platieb:

Platobná brána paypal.com – debetné alebo kreditné karty

Platobná brána webpay – debetné alebo kreditné karty

Platba na dobierku pri doručení tovaru.

11. Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný okamžite po prevziatí zásielky v prípade poškodenia  tovaru kontaktovať emailom predávajúceho na customerservice@amerika.sk . Predávajúci najneskôr do 24 hodín prekonzultuje s kupujúcim postup pri riešení reklamácie.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 30.06.2015. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.